คำขวัญ ต.โพตลาดเเก้ว ".....บ้าน วัด โรงเรียนลือนาม มาลัยงามข้าวหลามมีชื่อ เลื่องลือวุ้นมะพร้าว อำเภอเก่าโพหวี คนดีโพตลาดเเก้ว....."

- OTOP
- ชมรม
- เเหล่งท่องเที่ยว
- คณะผู้บริหาร
- เกี่ยวกับ
- ติดต่อ

ผู้บริหารเทศบาล

นายสุนันท์  แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว

  • กิจการสภา
  โครงสร้างสภาเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  สภาเทศบาล
  ประกาศสภา
  รายงานการประชุมสภา
  • บุคลากร
  โครงสร้าง
  คณะผู้บริหารเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมเด่นเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว


ในหลวง

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฏาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ประชาสัมพันธ์งการรณรงค์การป้องกันหรือแก้ไขมลพิษทางอากาศ
เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มารู้จักไอโอดีนกันดีกว่านะคะ 
ประชาสัมพันธ์สถานที่บ้านรักการอ่าน ศาลากลางน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง ตำบลโพตลาดแก้ว
 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว

1

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล.)

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว                     

1

2

 
 
 
 
 

 

 

                      
สำนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ม.3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 Tell : 036-413109 Fax : 036-413109