คำขวัญ ต.โพตลาดเเก้ว ".....บ้าน วัด โรงเรียนลือนาม มาลัยงามข้าวหลามมีชื่อ เลื่องลือวุ้นมะพร้าว อำเภอเก่าโพหวี คนดีโพตลาดเเก้ว....."

- OTOP
- ชมรม
- เเหล่งท่องเที่ยว
- คณะผู้บริหาร
- เกี่ยวกับ
- ติดต่อ

ผู้บริหารเทศบาล

นายสุนันท์  แจ้งวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว

  • กิจการสภา
  โครงสร้างสภาเทศบาล
  อำนาจหน้าที่
  สภาเทศบาล
  ประกาศสภา
  รายงานการประชุมสภา
  • บุคลากร
  โครงสร้าง
  คณะผู้บริหารเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมเด่นเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล
โพตลาดแก้ว ร่วมกับ นางกมลรัตน์ ขุนอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว จัดทำโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านสะอาดฯ
วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

                  1
 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชาระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย และ ภาษีบำรงท้องที่ ประำาปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล.)

                              รักโลก

สำนักงานเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ม.3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 Tell : 036-413109 Fax : 036-413109